Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). zamknij
Koszyk Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)

Brak produktów

0,00 zł Razem

Zamów

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

WSTĘP 

Wiemy jak ważna dla naszych klientów jest kwestia ochrony danych osobowych. Robiąc zakupy w sklepie internetowym Sexififi.pl możesz mieć pewność, że podane przez Ciebie informacje są należycie chronione oraz wykorzystywane tylko do realizacji zamówienia i wszystkiego co z tym związane. Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest dyskrecja w tego typu zakupach dlatego dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w trakcie wizyty w naszym sklepie czuł się komfortowo. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy Sexififi.pl i ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego. Dzięki niej każdy użytkownik korzystający ze strony naszego sklepu może dowiedzieć się w jakim zakresie i do jakich celów są wykorzystywane jego dane. Sklep internetowy Sexififi.pl działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO czyli zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.). Zapisy znajdujące się w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 RODO. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu przejrzystej, zwięzłej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO. W przypadku jakichkolwiek niejasności dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do administratora o udzielenie dodatkowych informacji. W tym celu prosimy o kontakt mailowy z Administratorem (kontakt@sexififi.pl).

I. DEFINICJE 

Administrator – Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym Sexififi.pl jest Kamil Grudzień prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „Kamil Grudzień”. Podmiot jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 9591625391, REGON 260240760; adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Stefana Bancha 35/43, 31-235 Kraków. Adres poczty elektronicznej: kontakt@sexififi.pl, numer telefonu: 535 209 629. Administrator decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych. Administrator jest jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą sklepu internetowego znajdującego się w domenie Sexififi.pl.

Użytkownik - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe – termin prawny zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. W rozumieniu tej ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie https://sexififi.pl/. Serwis przeznaczony jest dla Użytkownika, który ukończył 18 rok życia.

Urządzenie – każde urządzenie elektroniczne umożliwiające korzystanie i przeglądanie strony internetowej www.sexififi.pl

Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego Sexififi.pl dostępny pod adresem https://sexififi.pl/sklep/13-regulamin

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

II. CEL, PODSTAWA PRAWNA, ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Seriwsie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

1) Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług (konto klienta), realizacja sprzedaży na odległość oraz korzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w ramach Sklepu Internetowego - dane zbierane w szczególności w przypadku dokonywania zakupów w tym obsługi płatności oraz procesu rejestracji w Serwisie a także są niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem wyżej wymienionych umów (np. prowadzenie korespondencji z Klientami).

Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • w przypadku klientów nie będących konsumentami dodatkowo nazwę firmy i NIP.

Okres przechowywania danych:

 • Dane przetwarzane dla celów Rejestracji w Serwisie będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia konta serwisowego (czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych).
 • Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków podatkowych i księgowych, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (Art. 6 ust 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej z dn. 17 stycznia 2017r.).

2) Marketing bezpośredni produktów lub usług – jeśli przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną, realizacja następuje za odrębną zgodą Użytkownika.

Podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f) - prawnie uzasadnione cele realizowane przez Administratora.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do przesyłania drogą elektroniczną (za odrębną zgodą na wykorzystywanie tej formy komunikacji) informacji o produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera.

Okres przechowywania danych:
Dane marketingowe dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych zrealizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej do okresu przedawnienia co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń Użytkownika w stosunku do Administratora. Okres przedawnienia regulują przepisy kodeksu cywilnego (dla umowy sprzedaży - 2 lata; z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - 3 lata). Dane marketingowe nie mogą być przetwarzane przez Administratora jeżeli Użytkownik wycofał zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

3) Inne działania marketingowe - w tym przeprowadzenie konkursu, programu lojalnościowego lub innych form promocji a także wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży.

Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) - zgoda osoby, której dane dotyczą.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania (w tym adres podany do korespondencji),
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu kontaktowego.

W przypadku niektórych form promocji zakres przetwarzanych danych może obejmować również:

 • wiek,
 • datę urodzenia,
 • płeć.

Okres przechowywania danych: Dane marketingowe przetwarzane są do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód. Przechowywanie danych osobowych w postaci archiwalnej trwa do okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń Użytkowników. Jest to uzasadnione koniecznością odtworzenia treści takiego kontaktu.

4) Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji

Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych Kupującego oraz Osoby zgłaszającej reklamację (jeżeli jej dane osobowe są inne niż Kupującego):

 • imię i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • powód i dane przedmiotu reklamacji.

Okres przechowywania danych: Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

5) Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników

Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią.

Zakres przetwarzanych danych:

 • dane urządzenia;
 • geolokalizacja;
 • URL (wcześniej odwiedzona strona);
 • adres IP;
 • system operacyjny;
 • data i godzina dostępu;
 • typ/wersja przeglądarki;
 • typ urządzenia (telefon, komputer);
 • źródło/odnośnik, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na stronę;
 • dane logowania do sklepu internetowego Sexififi.pl 

Administrator przetwarza także zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) w celu tworzenia statystyk korzystania z Serwisu. Te dane nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze sklepu internetowego (mają charakter zbiorczy i anonimowy). Dane osobowe przetwarzane w ten sposób nie naruszają praw i wolności osób, których dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w pozostałych (innych) celach jest:

 • udzielona zgoda Klienta/Usługobiorcy na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (np. zgoda osób przystepujących do konkursu) (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • wykonanie umowy lub do podjęcie działań na żądanie Klienta/Usługobiorcy przed zawarciem umowy;
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej.

III. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1) Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Ma to na celu uchronienie Klientów sklepu internetowego Sexififi.pl przed nieautoryzowanym dostępem do ich danych osobowych. Administrator zapewnia, że dane te są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2) Administrator dąży do unowocześniania stosowanych środków informatycznych, technicznych i organizacyjnych ochrony tych danych poprzez ich aktualizacje, zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.W ramach środków zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: szyfrowanie danych (SSL), kontrola dostępu fizycznego do danych (w tym ewidencja osób upoważnionych do ich przetwarzania).

3) Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

4) Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, które są odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
5) Administrator jest odpowiedzilany za wdrożenie a także bieżącą realizację polityki bezpieczeństwa. W tym zakresie do jego obowiązków należy:

 • określenie wymagań bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
 • nadzór nad wdrożeniem stosownych środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych;
 • prowadzenie dokumentacji opisującej zastosowaną politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
 • analiza potencjalnych zagrożeń a także minimalizacja skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

IV. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH 

1) W celu realizacji podstawowych funkcji Serwisu Administrator może udostępniać zebrane od Użytkowników dane do takich podmiotów jak np:

 • firmy kurierskie;
 • partnerzy handlowi Administratora;
 • dostawcy oprogramowania;
 • operatorzy systemów płatności (PayU); 
 • dostawcy usług księgowych i prawnych (np. kancelaria prawna);
 • podmioty świadczące usługi badania satysfakcji Klientów (dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili stosowną zgodę do przetwarzania danych w tym celu);
 • podmioty pośredniczące w dostarczeniu zakupionych towarów do Użytkownika;
 • podmioty wyspecjalizowane w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, SMS lub MMS (jeśli Użytkownik wyraził stosowną zgodę do przetwarzania danych w tym celu).

2) We wszystkich wymienionych wyżej sytuacjach Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku i zakresie niezbędnym do zrealiowania danego celu przetwarzania zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

3) Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników na podstawie pisemnej umowy zawartej z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora (zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych). Niniejsze usługi świadczone są m.in. w zakresie hostingu, administracji, zarządzania kampaniami czy badania satysfakcji Klientów. Przy wyborze podmiotów świadczących usługi opisane powyżej Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn., że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu. Administrator na żądanie Uzytkownika udziela szczegółowych informacji o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych i terminie ich przekazania. 

4) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu Internetowego Sexififi, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

5) Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane właściwym organom w związku z prowadzonym przez te organy postępowaniem. W każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.

6) Google Analitics - w związku z wykorzystywaniem narzędzia Google Analitics Twoje dane będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google i inni dostawcy wykorzystują pliki cookies do wyświetlania reklam dostosowanych do osób odwiedzających, na podstawie ich poprzednich wizyt na stronie internetowej, ich zainteresowań, danych demograficznych (płeć, wiek) czy informacji o ich lokalizacji. Google Analitics pomaga Administratorowi analizować sposób korzystania ze Sklepu Internetowego. Gromadzone dane przetwarzane są w sposób zanonimizowany - uniemożliwiający identyfikację osoby. Klient, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę tego systemu lub wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies w urządzeniu (co może również zablokować możliwość poprawnego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym).  Wiecej informacji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

7) Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub rejestracji Konta (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług), zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy (np. formularza kontaktowego). Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy lub usługi wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego a także w Regulaminie Sklepu Internetowego. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści warunków korzystania z Serwisu. Podanie danych osobowych wynika również z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i obowiązków ustawowych, które dotyczą Administratora (np. dokonanie rozliczeń wynikających z umowy z klientem - art. 106e ust.1 Ustawy o podatku od towarów i usług).

V. TWOJE PRAWA

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez sklep internetowy Sexififi.pl przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych - w każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami drogą elektroniczną kontakt@sexififi.pl – otrzymasz te informacje pocztą e-mail. Więcej informacji na temat tego prawa znajdziesz w art. 15 Rozporządzenia RODO.
 • Prawo do poprawiania danych - Masz prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych lub ich poprawienia (w przypadku gdy są niepoprawne). Szczegółowe informacje na temat tego prawa znajdziesz w art. 16 Rozporządzenia RODO. 
 • Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") - Masz prawo w każdej chwili zażądać usunięcia jakichkolwiek danych przetwarzanych przez sklep internetowy Sexififi.pl. W przypadku, gdy usunięcie danych nie będzie możliwe ze względu na inne przepisy prawne, dane zostaną zablokowane tak, aby były dostępne tylko w tym celu prawnym. Więcej informacji na temat tego prawa znajdziesz w art. 17 Rozporządzenia RODO.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania - Przetwarzanie Twoich danych może być również ograniczone, np. jeśli uważasz, że przechowywane przez nas dane są nieprawidłowe. Więcej informacji na temat tego prawa znajdziesz w art. 18 Rozporządzenia RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych - Masz prawo otrzymać kopię swoich danych. Na Twoje żądanie prześlemy Ci cyfrową kopię danych osobowych. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane. Szczegółowe informacje na temat tego prawa znajdziesz w art. 20 Rozporządzenia RODO. 
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na podstawie art. 6 ust.1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a - Rozporządzenia RODO.
 • Prawo do sprzeciwu - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Każda osoba ma prawo w dowolnym momencie nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także profilowania, które jest przygotowywane w celu przygotowania takich materiałów. Więcej informacji na temat tego prawa znajdziesz w art. 21 Rozporządzenia RODO.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Jeżeli uznasz, że że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO” masz prawo wnieść skargę do Organu Nadzorczego w sposób i trybie określonych w przepisach prawa polskiego i Rozporządzenia RODO, a także Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00, mail: kancelaria@giodo.gov.pl, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00).

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@sexififi.pl albo pisemnie na adres Administratora (ul. Stefana Bancha 35/43, 31-235 Kraków). Administrator udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości.

VI. PROFILOWANIE

Profilowanie to szczególny rodzaj przetwarzania danych osobowych, który ma na celu ocenę osoby fizycznej lub przewidywanie jej zachowania i odbywa się w sposób automatyczny (np. automatyczny dobór reklam na stronie internetowej w oparciu o wcześniejszą aktywność na tej stronie). Profilowanie polega więc na zbieraniu informacji o konsumencie na podstawie jego zachowań w sieci. Warunkiem umożliwiającym przeprowadzenie zautomatyzowanego profilowania jest uzyskanie stosownej zgody Użytkownika Sklepu Internetowego Sexififi.pl.

Użytkownik Serwisu ma prawo w każdej chwili odwołać zgodę dot. profilowania. Profilowanie zautomatyzowane może istotnie wpływać na wybory Użytkownika jako konsumenta a także może wywołać wobec Użytkownika skutki prawne.

Podstawy prawne:

 • Jeżeli korzystasz ze Sklepu Internetowego Sexififi.pl lub innej spersonalizowanej usługi na swoim koncie klienta, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy i działania poprzedzające zawarcie umowy).
 • Jeżeli korzystasz ze Sklepu Internetowego Sexififi.pl lub innej spersonalizowanej usługi bez rejestracji, personalizacja odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uwzględnienie interesów wynikających z naszego uzasadnionego interesu w dostarczaniu spersonalizowanych treści i rekomendacji dotyczących produktów).
 • Jeżeli personalizacja opiera się na Twojej zgodzie, to ta zgoda jest podstawową podstawą prawną (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

VII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1) Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu Sexififi.pl został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

2) Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem sklepu internetowego Sexififi.pl jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu https. Dzięki temu dane przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika są kodowane a po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący sklep internetowy Sexififi.pl są dekodowane. Działania te mają na celu zapobiec pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3) Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające przetwarzanym danym odpowiednią ochronę. Dba by powierzone mu dane nie zostały udostępnione osobom nieupoważnionym lub przetworzone niezgodnie z obowiązującymi przepisami i celami, do których zostały zgromadzone. Administrator dokłada szczególnej staranności celem ochrony danych przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą.

4) Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownik sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności prosimy o zachowanie poufności loginu i hasła do Serwisu, by nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy wylogować się po zakończeniu korzystania z Serwisu.

VIII. ZAPISY KOŃCOWE

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Serwisu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2) Treści i opinie, wyrażane w sklepie (np. w opiniach o produktach) przez osoby odwiedzające go, pozostają ich własnością. Nie bierzemy za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie identyfikujemy się z nimi. Nie zawsze są one zgodne z naszymi poglądami i opiniami.

3) Sklep internetowy Sexififi.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Sexififi.pl

4) Administrator nie przetwarza danych osobowych dotyczących zdrowia, seksualności a także orientacji seksualnej, które ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 uznaje za grupę szczególnie chronionych danych osobowych.

5) Jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci uprawnień dotyczących Twoich danych osobowych, lub po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności napisz na adres e-mail: kontakt@sexififi.pl. Nasze dane korespondencyjne to: 31-235 Kraków, ul. Stefana Banacha 35/43.

6)  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu Internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu Internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. 

IX. PRZYDATNE LINKI

Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679